BTW in de medische zorg

Posted by | No Tags | Doctor vs Government · Tax

Sinds 1 januari 2022 gelden nieuwe regels rond de vrijstelling van BTW in de (para)medische zorg. Aan de ene kant wordt deze vrijstelling uitgebreid tot meer actoren binnen de (para)medische zorg. Wat u echter meer zal interesseren is dat de vrijstelling van BTW strikter wordt toegepast, en alleen nog geldt voor handelingen met een therapeutisch doel.

Welke handeling een therapeutisch doel heeft, bepaalt de arts zelf, en dit “in eer en geweten”. De visie van de patiënt kan een element van beoordeling zijn, maar uiteindelijk geeft het oordeel van de arts de doorslag.

In bepaalde gevallen geldt een vermoed van therapeutisch doel, en moet de arts dus niet aantonen dat er een therapeutisch doel was. Dat geldt voor alle handelingen die voorkomen in de nomenclatuur of beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het vermoeden geldt ook voor behandelingen op medisch voorschrift. Dat vermoeden is weerlegbaar en geeft dus geen garantie op vrijstelling, maar biedt wel het voordeel dat de arts het therapeutisch doel niet telkens moet verantwoorden.

In alle andere gevallen moet de arts die de hoofdhandeling stelt, het therapeutisch doel motiveren om te kunnen ontsnappen aan de heffing van BTW. De BTW-administratie legt hiervoor geen bijzondere formaliteiten op, zodat het volstaat dat het therapeutisch doel blijkt uit het medisch dossier of uit elk ander bewijskrachtig document. De BTW-administratie kan een “marginale toetsing” doen van de visie van de arts, wat praktisch betekent dat de visie van de arts alleen kan worden verworpen als die absoluut niet houdbaar is. Desnoods kan de administratie daartoe steekproeven uitvoeren op geanonimiseerde patiëntendossiers.

In een circulaire van de BTW-administratie van 20.12.2021 wordt in detail toelichting gegeven bij de recente wijzigingen. Daarin staat bv. ook een niet-limitatieve lijst van handelingen die zijn vrijgesteld, of die precies niet vrijgesteld zijn. Valt een handeling onder de lijst met vrijstellingen uit de circulaire, dan dient de arts de handeling niet individueel te motiveren, en kan louter naar de circulaire worden verwezen. Dat is bv. het geval voor “medisch handelen in verband met vruchtbaarheid (bv. oncofreezing of fertiliteitspreservatie) en zwangerschap”.

Geïnteresseerde artsen kunnen de circulaire consulteren via volgende link:

Artsen doen er goed aan om tijdig de nodige informatie in te winnen bij boekhouder of accountant, zodat de BTW-aansluiting en -aangifte correct en tijdig gebeurt. 


No Comments

Comments are closed.