65 jaar: stoppen of doorgaan?

Posted by | No Tags | Doctor vs Hospital · General Regulations · Individual Agreement

Het is een algemeen geldend gebruik in ziekenhuizen dat overeenkomsten met artsen op de leeftijd van 65 jaar worden beëindigd. Het komt wel eens voor dat een arts dan nog voor beperkte tijd verder mag werken onder een ander statuut (bv. als toegelaten arts), maar dit uitzonderingsregime wordt steeds minder vaak toegepast.

Dit gebruik is vandaag verre van evident en steeds moeilijker te verantwoorden. Zo is er de antidiscriminatiewet van 2007, die ook van toepassing is op contracten tussen ziekenhuizen en zelfstandige artsen, die elke discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Bovendien is er de evolutie in de pensioenwetgeving die ervoor zorgt dat pas na een volledige loopbaan een volledig pensioen kan worden uitbetaald, terwijl artsen, na hun lange studies, op hun 65 meestal geen dergelijke volledige loopbaan hebben.

Dit maakt dat de vraag van artsen om toch door te kunnen gaan na hun 65 steeds luider klinkt. Het goede nieuws voor deze artsen is dat de wetgever en rechtspraak duidelijk aan hun kant staan.

De al vermelde antidiscriminatiewet heeft immers tot gevolg dat een contract van een zelfstandig ziekenhuisarts niet meer automatisch of “van rechtswege” ophoudt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, ook al staat dit zo expliciet in het contract van de arts of in de algemene regeling. Dit heeft voor de arts twee positieve gevolgen.

Ten eerste kan zo’n beding nog wel worden ingeroepen, maar de beheerder zal daarbij dan wel steeds concreet (i) moeten aangeven welke de legitieme verantwoording is om deze bepaling in te roepen (bv. de rotatie in het artsenkorps en dus de spreiding onder generaties verzekeren), en (ii) moeten aantonen dat deze beslissing ook passend en noodzakelijk (en dus proportioneel) is om dit ingeroepen doel te bereiken. De bewijslast ligt daarvoor bij de beheerder van het ziekenhuis, en de rechter kijkt daarop streng toe.

Ten tweede impliceert dit dat de beheerder, bij het bereiken van die leeftijd, nog een beslissing moet nemen en dat het contract niet zomaar uitdooft (wat wel het geval zou zijn bij een ‘echte’ beëindiging van rechtswege). En dat impliceert dan weer dat een advies moet worden gevraagd aan de medische raad, die zijn advies kan verzwaren en zo de beslissing om het contract te beëindigen kan blokkeren. Dat geeft meteen een extra kans aan de arts om de medische raad te overtuigen van het nut om verder actief te kunnen blijven.

Op 22 oktober 2016 organiseert het VBS het symposium “Goed voorbereid naar het pensioen” waar diverse onderwerpen worden behandeld die artsen in de ‘herfst’ van hun carrière kunnen interesseren. Mr. Wim Decloedt zal er spreken en meer in detail ingaan op de mogelijkheid om na de leeftijd van 65 jaar actief te blijven in een ziekenhuis. Meer informatie op www.vbs-gbs.org.


No Comments

Comments are closed.